Submenu

Waarom de groenblauwe gebiedsgerichte aanpak?

Met de groenblauwe gebiedsgerichte aanpak dragen we bij aan een Brabants buitengebied waar onze bodem, ons water en onze lucht op orde zijn. Dat is van belang voor onze natuur, ons landschap, onze landbouw en onze gezondheid. Het belang hiervan en hoe de groenblauwe gebiedsgerichte aanpak past in een groter plaatje schetsen we hieronder.

Uitdagingen: klimaat, natuur, water en bodem

We willen als Brabanders allemaal een goede toekomst; voor onze kinderen, de mensen om ons heen, ons bedrijf, onze aarde en onszelf. Daarbij staan we voor grote en urgente uitdagingen. Zo is er rondom onze bodem, ons water en onze lucht echt wel wat aan de hand. Doen we niets, dan wordt uiteindelijk de beschikbaarheid van schoon water, voedsel en energie onzeker en zijn we kwetsbaarder voor natuurrampen. Daarom werken we in heel Nederland én in Brabant op allerlei manieren aan deze uitdagingen, met zowel bedrijven als non-profit organisaties en inwoners, in zowel de steden als de dorpen en het buitengebied.

Transformatie landelijk gebied in Brabant 

De klimaat-, natuur- en wateropgaven – maar ook de opgaven op het gebied van energie, woningbouw en sociale samenhang – maken dat het Brabantse landelijk gebied en de landbouw flink gaan veranderen. We willen dat het ook in de toekomst een buitengebied is waar mensen gezond en veilig kunnen wonen, werken en leven. Daarom werken we aan een transformatie naar een Brabants buitengebied waar onze bodem, ons water en onze lucht op orde zijn. Dat is van belang voor onze natuur, ons landschap, onze landbouw en onze gezondheid. 

Verbinding met de landbouw

De transformatie van het landelijk gebied is een flinke opgave. Het heeft consequenties voor bijvoorbeeld de plekken waar en manieren waarop we woningen kunnen bouwen, energie opwekken, wegen aanleggen of ruimte hebben voor industrie. En ook voor de landbouw. Het grootste deel van het landelijk gebied is – en blijft – agrarisch. De landbouw is van belang voor ons cultuurlandschap en ons voedsel. Juist deze sector zit middenin een ingrijpende transitie. Ze zoekt naar de balans tussen economisch rendabel zijn en bijdragen aan een gezonde leefomgeving en een sterke natuur. De transformatie van het landelijk gebied en de transitie van de landbouw gaan dan ook samen op. Het maakt dat agrariërs onzeker zijn over hun toekomst. Niet alles kan straks overal. Klimaat, water, bodem en biodiversiteit worden leidend voor waar, wat en hoe boeren kunnen produceren. Zeker in en rondom Natura 2000-gebieden en beekdalen is de puzzel ingewikkeld. Tegelijk biedt het ook kansen en hoeven agrariërs het niet alleen te doen. We bieden ondersteuning en ruimte voor omschakeling en nieuwe verdienmodellen. We helpen de agrarische sector zo goed mogelijk om de overstap naar toekomstbestendige landbouw te maken en de individuele agrariër bij het maken en gaan voor zijn keuzes.

De groenblauwe gebiedsgerichte aanpak

De klimaat-, natuur-, water- en landbouwopgaven zijn nauw met elkaar verweven. Het is daarom cruciaal om samen de omslag te realiseren en met elkaar te zoeken naar slimme combinaties van oplossingen die bijvoorbeeld de natuur versterken, de kwaliteit van ons water en onze bodem verbeteren en kansen bieden voor de landbouw. Dit staat centraal in de zogenoemde groenblauwe gebiedsgerichte aanpak. 

 

 

Contact

Neemt u voor vragen, opmerkingen, tips of ideeën gerust contact op.

Contact opnemen ›

 

 
Cookie-instellingen